contact

ALGEMENE VOORWAARDEN NATUURALE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van zoals coaching, begeleiding, advisering, workshops, cursussen, lezingen, wandelingen aangeboden door Natuurale.


1. Inleidende bepaling
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Opdrachtnemer: Natuurale, gevestigd te Beegden, Dorpstraat 26, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer: 57658587, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
Overeenkomst: De schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot dienstverlening die tot stand komt door aanmelding voor de diensten van Natuurale of het verstrekken van een opdracht tot dienstverlening door opdrachtgever;
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, workshops, trainingen, lezingen, wandelingen, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van zijn verricht;
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt of die zich aanmeldt deel te nemen aan de activiteiten van Natuurale en met wie een overeenkomst wordt gesloten welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden;
Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Natuurale en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereiding als uitvoerende aard.

3. Offertes
a. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zowel voor wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 14 dagen tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd;
b. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
c. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
d. Voor het vaststellen van het aantal te reizen kilometers wordt gebruik gemaakt van de ANWBrouteplanner (www.anwb.nl).

4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst workshop/cursus/ wandeling
De opdrachtgever, die een dienst ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)opdrachtgevers, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

5. Uitvoering van de overeenkomst
a. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden;
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
e. Opdrachtgever of coachee neemt deel aan de bijeenkomsten op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid van opdrachtgever bij minderjarigheid.

6. Duur en beëindiging
a. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
b. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
c. De opdrachtgever voor het verlenen van een dienst heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het verlenen van een dienst te annuleren per aangetekend verzonden brief;
d. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht of deelname kan tot 2 weken voor aanvang van te leveren dienst kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de dienst te voldoen.
e. Bij annulering binnen 2 weken tot en met 1 week voor aanvang van de te leveren dienst is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

7. Wijziging van de overeenkomst
a. Natuurale behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en de inhoud van haar aanbod aan diensten.
b. Indien tijdens de uitvoering van een op de wensen van de opdrachtgever afgestemde overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
c. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
d. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8. Afspraken verzetten
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren;
b. Een geplande afspraak tot dienstverklening kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Daarna geldt dat een afspraak bij afzegging binnen 24 uur, het volledige tarief in rekening wordt gebracht. Indien de cliënt niet op het geplande afspraak verschijnt, worden dezelfde regeling en tarieven gehanteerd.

9. Vertrouwelijke informatie -geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen
10. Intellectuele eigendom
a. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
c. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Honorarium
a. Opdrachtnemer meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium.
b. Bij tussentijdse tariefwijzigingen zullen voor reeds lopende trajecten de prijzen gelijk blijven.

13. Betalingsvoorwaarden
a. Voor particulier en opdrachtgever met betrekking tot geleverde diensten in de vorm van coaching, begeleiding en adviseringstrajecten vindt betaling plaats middels een factuur die wordt verstrekt aan het einde van een sessie, in papieren versie of per mail. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
b. Voor overige diensten in de vorm van workshops, cursussen, lezingen, wandelingen geschied de betaling voordat de dienst geleverd wordt.

14. Incasso
a. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd het advies incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten, zoals geldig is op het moment van verzuim.
b. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

15. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal opdrachtnemer hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie en/of scholing.
b. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van opdrachtgever, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
c. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
d. In afwijking van hetgeen in lid c van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
e. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Cliënt is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
f. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de privacyverklaring en wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.


17. Klachtenprocedures
a. Opdrachtnemer staat ingeschreven en heeft zich verbonden aan het beroepsprofiel en beroepscode van de beroepsvereniging Groene Zorg zoals te vinden op de website www.groenezorg.nl.
b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
c. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Bij de ondertekening van de overeenkomst met opdrachtnemer kan opdrachtgever de voorwaarden desgevraagd ontvangen of op de website www.natuurale.nl bekijken en verklaart bij het tekenen van de overeenkomst met de inhoud daarvan in te stemmen. De voorwaarden staan weergeven op www.natuurale.nl opgemaakt te Beegden, 17 mei 2018.